งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน”

อบก. ร่วมกับพันธมิตร UNDP และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด“เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” (Sustainable & Livable Low-carbon Cities) ในรูปแบบออนไลน์