AIS ภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ 2021

จากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย

เอไอเอส ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงอาสาเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาคนไทยกระโดดข้ามวิกฤต ด้วยการถ่ายทอดพลังความรู้ มอบทักษะอาชีพ จากทีมอุ่นใจอาสา และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาชาวิชาเฉพาะด้าน เพื่อมุ่งต่อยอดสู่โอกาสในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้คนไทยได้ผ่านพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน